Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów (dalej jako: „OWS”) stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i umów dostawy maszyn oferowanych przez spółkę pod firmą AUROX FORESTRY MACHINERY Sp. z o.o. z siedzibą w Durdach 141, 39-450 Baranów Sandomierski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001002118, NIP:8672256460, REGON: 523668575 (dalej zwanym jako: „Sprzedający” ). OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
Złożenie zamówienia lub akceptacja faktury sprzedaży jest jednoznaczne z akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży AUROX FORESTRY MACHINERY Sp. z o.o.
Niniejsze OWS są publikowane na stronie internetowej Sprzedającego: auroxmachinery.pl
Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Sprzedającego stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej w treści zamówienia lub umowy i zostały pisemnie zaakceptowane przez Sprzedającego.

II. Produkty

Niniejsze OWS mają zastosowanie do sprzedaży produktów wszystkich marek – nowych oraz używanych. Produkty wszystkich marek, nowe i używane określane będą dalej jako: „Produkty”.

III. Złożenie zamówienia / zawarcie umowy

Kupujący składa zamówienie na obowiązującym u Sprzedającego formularzu. Treść zamówienia powinna określać w szczególności dokładną nazwę Produktu. Zamówienie podpisane musi być przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, Kupujący prześle niezwłocznie pocztą elektroniczną Sprzedającemu pod adres kontakt@auroxmachinery.pl
W przypadku podpisania zamówienia przez osobę/y, których uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika bezpośrednio z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Kupującego pod rygorem odmowy przyjęcia zlecenia.
Sprzedający przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
.Wszelkie informacje zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane techniczne Produktów zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne Produktów są każdorazowo udostępniane Kupującemu na jego zapytanie przesłane pod adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w pkt III.1. OWS.

IV. Cena i warunki płatności

Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od wpłacenia przez Kupującego odpowiedniej zaliczki.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Produkt określony w zamówieniu za cenę określoną przez Sprzedającego w zamówieniu. Jeżeli z wyżej wskazanych dokumentów nie wynika inaczej, cena określona w zamówieniu jest ceną netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Sprzedającego.
Warunki płatności oraz wydania maszyny zostaną określone w umowie sprzedaży.
Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proforma. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za zamówione Produkty.
W przypadku braku zapłaty całości ceny w terminie wskazanym na fakturze proforma Sprzedający wezwie pisemnie Kupującego do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy
Sprzedający będzie uprawniony do nałożenia na Kupującego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości wpłaconej zaliczki.
Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określonej w punkcie IV.7.
Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r

V. Dostawa

Dostawa Produktu następuje w terminie wskazanym w umowie sprzedaży.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności w magazynie Sprzedawcy, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia.
Miejscem odbioru towaru jest siedziba Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski.
Jeżeli sprzedany towar ma zostać doręczony do miejsca wskazanego przez Kupującego, wydanie towaru następuje z chwilą powierzenia tego towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi/kurierowi.
Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru.
Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta lub które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
Sprzedający wraz z Produktem przekazuje Kupującemu dokumentację techniczną związaną z Produktem.

VI. Odpowiedzialność

Korzyści i problemy związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, w przypadku określonym w pkt IV.6. OWS, Sprzedający uprawniony jest do odbioru Produktu na koszt i ryzyko Kupującego.
Gwarancja i rękojmia
A). Warunki gwarancji są każdorazowo określone w dokumencie gwarancji, ustalanym indywidualnie z Kupującym.
B). Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
Siła wyższa
A). Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zdarzenia siły wyższej.
B). Przez zdarzenie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom.
C). Zaistnienie zdarzenia siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia siły wyższej niezwłocznie informuje drugą stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.
D). Strona, u której wystąpiło zdarzenie siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia.

VII. Cesja

Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków Kupującego wobec Sprzedającego wynikających z zamówienia, umowy lub OWS, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. W szczególności Kupujący jest obowiązany do uzyskania powyższej zgody Sprzedającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej Umowy na leasingodawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę leasingu Produktu.
Sprzedający udzielając zgody na przeniesienie praw i obowiązków, o których mowa wyżej, może tę czynność uzależnić od spełnienia przez Kupującego określonych warunków.

VIII. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedającego.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.01.2020r.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży, a niniejszymi OWS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Sprzedającego oraz Kupującego związane z realizacją zamówień mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.